DOSPEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, informuje zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO), że:
 
Administratorem danych osobowych jest Dospel Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Główna 188 42-280 Częstochowa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000052747, NIP: 573-24-77-394, REGON: 151991019, wysokość kapitału zakładowego 4.022.000,00 zł
 
Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane przetwarzane będą w celach realizacji zamówień, marketingu produktów własnych oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu w nie, poprawiania ich, zażądania zaprzestania przetwarzania, zażądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przetwarzanie, przeniesienia ich, wniesienia sprzeciwu.
 
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Dospel Sp. z o. o. nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.
 
Dospel Sp. z o. o. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzecich ani poddawać ich profilowaniu.
 
Dospel Sp. z o. o. nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim i ujawnia je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych przez siebie usług. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych innych podmiotów, chyba że zostanie wyrażona na to zgoda.